TDP 與 跑分的關係...i7-1260u 定係i5-1235u 勁D??

以前一直以為同代同製程下  一定係高TDP的跑分高。
但發現 1260u (9w) 跑分係高過1235u (15w)

想問係咪因為跑分只係計緊turbo frequency? 越低tdp只會越快降頻
所以實際性能係i5-1235u 勁D??