Board logo

標題: 抵買遊戲本集中討論區 (京東有卷-1000 / -1200) [打印本頁]

作者: andypson    時間: 2024-4-26 21:49     標題: 抵買遊戲本集中討論區 (京東有卷-1000 / -1200)

暫時見呢幾部都可以,有呂布騎狗組合。

[attach]2420762[/attach]
[attach]2420761[/attach]
[attach]2420763[/attach]


via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: 惹火JOHNNY    時間: 2024-4-26 23:16

個人覺得4060本 純打機既話係唔太需要I7 I9 U來推佢 有DD浪費

有生產力需求另計
作者: tkojimmy    時間: 2024-4-27 21:36

張卷點拎?

via HKEPC Reader for Android
作者: andypson    時間: 2024-4-29 07:30

張卷點拎?

via HKEPC Reader for Android
tkojimmy 發表於 2024-4-27 21:36

先轉地區為港澳,由紅色箭嘴進入領卷。

[attach]2421126[/attach]
[attach]2421127[/attach]


via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: andypson    時間: 2024-4-29 07:31

今日有MSI 17.3 吋  7945HX / 4060 = 6999

[attach]2421128[/attach]


via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: tkojimmy    時間: 2024-4-29 10:18

先轉地區為港澳,由紅色箭嘴進入領卷。

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
andypson 發表於 2024-4-29 07:30

thanks bro

via HKEPC Reader for Android
作者: akito1024    時間: 2024-4-29 12:26

先轉地區為港澳,由紅色箭嘴進入領卷。

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
andypson 發表於 2024-4-29 07:30

得7999
作者: andypson    時間: 2024-4-29 12:38

本帖最後由 andypson 於 2024-4-29 13:00 編輯
得7999
akito1024 發表於 2024-4-29 12:26

有啲機款冇參加活動就冇得用卷減。

邊部機得7999?

via HKEPC Reader for Android
作者: akito1024    時間: 2024-4-29 13:27

先轉地區為港澳,由紅色箭嘴進入領卷。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
andypson 發表於 2024-4-29 07:30


點做到-1000 或者6999?
作者: andypson    時間: 2024-4-29 13:48

點做到-1000 或者6999?
akito1024 發表於 2024-4-29 13:27

以部MSI 17.3做例子。
機價7999已達到5000-800
7999-800=7199

要達到8000-1000禁未買多1蚊以上物品就可以啦。

[attach]2421192[/attach]
[attach]2421191[/attach]


via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: semson    時間: 2024-5-1 00:55

好似已經攞唔到劵。仲想攞多張-800

歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://h0.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2