safari書籤跟chrome如何不要同步

想問下點樣攪到safari書籤跟chrome不要同步
一開始果陣set左chrome google acc 就咁
謝謝